Wizja

1. Dobra współpraca z rodzicami

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami a nasze działania są skoordynowane.

2. Twórczy i kreatywny nauczyciel

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój.
Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są bardzo dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją, ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

3. Dzieci opuszczające przedszkole rozpoznawalne w środowisku lokalnym

Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.
Nasi wychowankowie znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym.

4. Programy dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci

Tworzymy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
W czasie codziennych zajęć z języka angielskiego dzieci są uwrażliwiane na język angielski oraz kształtowana jest u nich motywacja do nauki tego języka, stwarzając jednocześnie sytuacje sprzyjające odkrywaniu świata.

5. Dobrze wyposażone sale i plac zabaw

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Sale wyposażone są w nowe meble, ciekawe pomoce dydaktyczne i piękne zabawki.
Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.
Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę placówki.

6. Swobodna realizacja dziecięcych pomysłów

Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
Dzięki bogatej ofercie zajęć dzieci rozwijają swoje zainteresowania, wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

7. Mądre zarządzanie placówką

Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci.
Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.