Misja

Misja przedszkola

„Wychowanie i edukacja przygotowująca do sprostania wyzwaniom przyszłości.”

Nasze przedszkole to miejsce:

 • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
 • sukcesu intelektu, ducha, woli i ciała,
 • zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności,
 • kreatywnego myślenia,
 • radości i humoru.

W naszym przedszkolu:

 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
 • Zapewniamy opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.
 • Pielęgnujemy dobrą atmosferę polegającą na wzajemnym szacunku, pomocy i życzliwości.
 • Rozumiemy i zaspokajamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.
 • Kierujemy się filozofią wychowania podmiotowego. Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.
 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka, kierując się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z innymi, kreatywnego myślenia, działania.
 • Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.
 • Budujemy poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwijamy kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra i zła.
 • Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju oraz do Unii Europejskiej.
 • Budujemy motywację dzieci do nauki języków obcych, zapoznajemy dzieci z kulturą i zwyczajami panującymi w krajach Unii Europejskiej, jednocześnie kształtując postawy tolerancji wobec obywateli innych państw.
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne i ekologiczne.
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Umożliwiamy rodzicom naszych wychowanków korzystanie ze swojego prawa do udziału w edukacji dzieci, współdecydowania i aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.
 • Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów naszego kraju.
 • Analizujemy i obiektywnie oceniamy efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia.
 • Dysponujemy fachową, stale doskonalącą się kadrą pedagogiczną.