Opłaty

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022:

  • Godziny przeznaczone na realizację podstawy programowej (od 8.00 do 13.00) są bezpłatne.
  • Za pozostałe godziny korzystania dziecka ze świadczeń udzielanych przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin stawka wynosi 1 zł do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  • Opłata za żywienie dziecka wynosi 8 zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i jest pobierana z góry za miesiąc. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka za każdy dzień nieobecności.

Odpłatność za przedszkole winna być uiszczana do dnia 15-tego każdego miesiąca na konto placówki.

Przedszkole na życzenie Rodziców organizuje nieodpłatnie naukę religii dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych. W tym czasie dzieci nieuczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała nr XVI/169/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 27 lutego 2012r.

Załączniki do pobrania